नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय
मझगाउँ, कंचनपुर

स्तनपायी

स्तनपायी:

क्र.स प्रजातिको नाम मिति